Dne 2. září 2020 rozhodoval Ústavní soud v případu otce nezletilého chlapce, kterému obecné soudy uložily povinnost v rámci realizace styku se synem vyzvedávat tohoto svého syna každý druhý víkend v bydlišti jeho matky. Na tom by možná nebylo nic tak podivného, kdyby se matka chlapce nerozhodla odstěhovat i se synem téměř 300 km daleko od původního bydliště. Pro otce to znamenalo, že aby se se svým synem se mohl vidět, musel každý druhý víkend urazit osobním automobilem v

Čti dále

Mimo jiné i v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 na území České republiky vyvstává u mnoha zaměstnavatelů otázka, co se zaměstnanci, kterým nepřidělují práci v důsledku snížení odbytu výrobků nebo služeb. Případně jen, jak zaměstnavatel může na vzniklou situaci pružně reagovat a zaměstnance před nákazou ochránit. Zákoník práce nabízí několik možností prostřednictvím kterých lze toto ne příliš příznivé období překlenout. Těmi jsou výkon práce z domova, čerpání náhradního volna a otázka možnosti nařízení čerpání dovolené. V tomto článku tyto

Čti dále

Páchání trestné činnosti za sebou často, bohužel nechává též poškozené. Osobě poškozeného je proto v rámci trestního řízení přiznáno specifické postavení, z nějž vyplývá řada práv. V dnešním článku osvětlíme problematiku nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení (pro zjednodušení budou všechny tyto tři pojmy označeny souhrnně jako „újma“). Předně je však zapotřebí důsledně vymezit pojem poškozeného ve smyslu trestního řádu, neboť ne každé osobě, která se cítí být konkrétním trestným činem dotčena bude přiznán

Čti dále

V předchozích článcích jsme se zabývali vznikem společného jmění manželů (SJM), jeho třemi režimy a dále také možnými modifikacemi, které mohou snoubenci či manželé zvolit v případě, že se se zákonnou úpravou neztotožňují. V dnešním článku se budeme zabývat poslední fází, a sice vypořádáním SJM. Tedy situací, která by měla nastat poté, co SJM přestane existovat. Konec existence SJM je v zásadě vázán na tři různé okamžiky: Prvním z nich je smrt jednoho z manželů. V takovém případě dochází k vypořádání SJM

Čti dále

V článku ze dne 26. března 2018 jsme se převážně zabývali zákonným režimem společného jmění manželů (SJM), který nastupuje vždy v případě, když manželé zůstanou v otázce SJM pasivní a nijak jej nemodifikují. V dnešním článku přiblížíme možnosti manželů v případě, že jim zákonná úprava z nějakého důvodu nevyhovuje a rádi by svoji majetkovou situaci upravili odlišným způsobem. I přes to, že občanský zákoník vnímá manželství jako „trvalý svazek muže a ženy“ je realita bohužel odlišná. Dle informací Českého statistického úřadu

Čti dále

VRCHNÍ SOUD ZRUŠIL ROZSUDEK V KAUZE OPENCARD V polovině září proběhla tiskem stručná zpráva o tom, že Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Městského soudu. Trestní jednání mělo podle obžaloby spočívat v tom, že všichni přítomní členové Rady hl. m. Prahy při posuzování prodloužení smluv se společností H. spáchali zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 tr. zák. a dále pak zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zák. Podstata byla v tom,

Čti dále

V posuzované věci sp. zn. II. ÚS 955/18, ze dne 9. července 2018, Ústavní soud posuzoval možnost odepření svědecké výpovědi z důvodu existence blízkého vztahu mezi svědkyní a osobami vůči kterým by vysvětlení mělo směřovat. Pro úplnost je nutné dodat, že § 100 odst. 2 trestního řádu umožňuje svědkovi odepřít výpověď v případě, jestliže by „výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám

Čti dále

Uzavření manželství s sebou nutně přináší mnoho, nejen právních, následků v životě člověka. Jedním z nich je i vznik majetkového společenství, tzv. společného jmění manželů (označován jako SJM). Je nutné si uvědomit, že pojem „jmění“ v sobě nezahrnuje pouze aktiva, ale také pasiva, tedy dluhy. Institut SJM vzniká zásadně uzavřením manželství a je připuštěn pouze a jen mezi manžely, čímž se odlišuje od podílového spoluvlastnictví, které je možné mezi kterýmikoli, dvěma či více, subjekty. Zákonodárce prozatím neumožňuje vznik SJM

Čti dále

Ve svém nálezu nálezu č. IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. listopadu 2017 Ústavní soud odmítl současnou tendenci některých soudů proti vůli jednoho z rodičů upravovat vánoční styk s dětmi tak, že jeden z rodičů s dětmi každoročně stráví první polovinu vánočních prázdnin (tedy de facto všechny sváteční dny), a druhý z rodičů druhou polovinu. Oba rodiče podle Ústavního soudu mají mít možnost strávit se svými dětmi Štědrý den i další svátky (ať už vánoční,

Čti dále

Podle § 167 daňového řádu je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, na jehož základě dojde k zajištění budoucí úhrady daně, která dosud není splatná, nebo vůbec nebyla stanovena. Takovýmto zajišťovacím příkazem se daňovému subjektu uloží povinnost uložit u správce daně peněžitou částku v určité výši – tzv. jistotu. Tuto povinnost daňový subjekt musí splnit nejpozději do 3 dnů od oznámení zajišťovacího příkazu. Pokud tak neučiní, splnění této povinnosti lze vymáhat v rámci daňové exekuce.   K využití tohoto

Čti dále

  • 1
  • 2