V článku ze dne 26. března 2018 jsme se převážně zabývali zákonným režimem společného jmění manželů (SJM), který nastupuje vždy v případě, když manželé zůstanou v otázce SJM pasivní a nijak jej nemodifikují. V dnešním článku přiblížíme možnosti manželů v případě, že jim zákonná úprava z nějakého důvodu nevyhovuje a rádi by svoji majetkovou situaci upravili odlišným způsobem.

I přes to, že občanský zákoník vnímá manželství jako „trvalý svazek muže a ženy“ je realita bohužel odlišná. Dle informací Českého statistického úřadu bylo do konce roku 2017 rozvedeno 25,8 tisíc manželství, přičemž úhrnná rozvodovost meziročně vzrostla ze 45 % na 47 %.[1] Z trvalého svazku se tak v polovině případů stane svazek pouze dočasný, přičemž mnohdy je rozvod doprovázen boji právě o vypořádání SJM.

Stejně, jako je lepší předcházet nemocem, než je následně léčit, je i lepší předcházet případným sporům. Proto, s ohledem na výše uvedené statistiky rozvodovosti, nelze než doporučit uzavření smlouvy, která SJM upraví dle představ manželů. V laické veřejnosti jsou tyto smlouvy označovány jako tzv. „předmanželské.“ V této souvislosti je nutné podotknout, že pokud je smlouva uzavírána mezi snoubenci před vstupem do manželství, nabývá účinnosti až okamžikem uzavření manželství. Smlouvu však lze uzavřít i kdykoli v průběhu manželství, označení „předmanželská“ je proto zavádějící a nepřesné. 

V případě, že se snoubenci, resp. manželé rozhodnou pro uzavření (před)manželské smlouvy, pak zákon vyžaduje, aby měla vždy formu veřejné listiny, tzn. notářského zápisu. Smlouvu je následně možné zapsat do veřejného seznamu – Centrální evidence manželských smluv, který vede Notářská komora ČR.

 

TROJÍ MOŽNOST MODIFIKACE

Jaké podoby smluveného režimu tedy občanský zákoník obecně rozeznává?

  1. Režim oddělených jmění – v případě, že smlouvu jejímž předmětem je oddělení jmění uzavřou snoubenci, pak SJM vůbec nevzniká. Pokud však smlouvu uzavřou manželé, pak je jmění odděleno pouze do budoucna. SJM, které existovalo do okamžiku uzavření této smlouvy je tak nutné vypořádat.

Majetkové vztahy manželů jsou v případě režimu oddělených jmění takové, jako by k uzavření manželství nikdy nedošlo, přičemž manželé smí nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. V případě, že manželé chtějí nabýt určitou věc společně, pak se věc ocitá v podílovém spoluvlastnictví.

  1. Režim rozšíření/zúžení SJM – v případě rozšíření SJM se součástí SJM stane i to, co by jinak (tedy při aplikaci zákonného režimu) do SJM nenáleželo.

Příklad: V případě zákonného režimu do SJM zásadně nenáleží to, co manžel nabyl děděním. Snoubenci, resp. manželé si však ujednají, že v případě, že jeden z nich zdědí věc po rodičích, pak i tato věc bude součástí SJM. 

Pokud se manželé dohodnou na zúžení SJM, pak opačně se součástí SJM nestane to, co by jinak (při aplikaci zákonného režimu) do SJM náleželo.

Příklad: V případě zákonného režimu do SJM náleží to, co nabyl jeden z manželů, popřípadě oba za trvání manželství (s výjimkami, které jsou uvedeny v předešlém článku). Manželé si však ujednají, že součástí SJM se nestane osobní automobil, který manžel pořídil za trvání manželství a tento se stane výlučným vlastnictvím manžela.

  1. Režim vzniku SJM ke dni zániku manželství –režim je specifický v tom, že SJM vzniká pouze na tzv. logickou vteřinu, a to k okamžiku zániku manželství. Vznik SJM je však následován okamžitě zánikem.

Z praktického hlediska bude tento režim vypadat tak, že SJM po dobu trvání manželství vůbec nevznikne, stejně jako v případě režimu oddělených jmění. Specifikum však nastupuje v případě, když manželství zanikne (např. rozvodem či smrtí jednoho z manželů). K okamžiku zániku manželství SJM vzniká a jeho součástí se stane veškeré jmění (tedy aktiva i pasiva), které manžel nabyl za trvání manželství a které náleží do SJM dle zákonného režimu.

SMLUVENÁ SPRÁVA SJM

Smluvně si lze upravit i správu SJM, tzn. jakým způsobem může manžel s majetkem nakládat. Manželé se tak smluvně odchýlí od obecných pravidel, která již byla nastíněna v minulém článku.

V případě, že si manželé ujednají, že jeden z manželů spravuje všechno společné jmění samostatně, pak se tato správa opět neobejde bez výjimek. Limitem je zde nakládání se SJM jako s celkem a při nakládání s obydlím, v němž se nachází rodinná domácnost, je-li toto obydlí součástí společného jmění, je-li obydlím jednoho z manželů anebo nezletilého ne plně svéprávného dítěte, o které manželé pečují, jakož i při ujednání trvalého zatížení nemovité věci, která je součástí SJM. V těchto případech potřebuje manžel vždy souhlasu druhého manžela.

V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k zániku SJM, pak je vhodné jej vypořádat. Pravidla pro vypořádání SJM budou tématem některého z příštích článků.

[1] https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2017