Potvrdí-li odvolací soud ve výroku rozhodnutí, avšak sám jej považuje za správné z jiných důvodů než soud nalézací, a zároveň účastníka důsledně nepoučí, jedná se o porušení práva na spravedlivý proces; v takovém případě je totiž účastník zbaven možnosti hájit svá práva cestou řádných opravných prostředků a je uvržen do „procesní pasti“.   Ve věci vedené Ústavním soudem České republiky pod sp. zn. IV. ÚS 3085/15, ve které rozhodl Ústavní soud nálezem ze dne 29.

Čti dále