Podle § 167 daňového řádu je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, na jehož základě dojde k zajištění budoucí úhrady daně, která dosud není splatná, nebo vůbec nebyla stanovena. Takovýmto zajišťovacím příkazem se daňovému subjektu uloží povinnost uložit u správce daně peněžitou částku v určité výši – tzv. jistotu. Tuto povinnost daňový subjekt musí splnit nejpozději do 3 dnů od oznámení zajišťovacího příkazu. Pokud tak neučiní, splnění této povinnosti lze vymáhat v rámci daňové exekuce.

 

K využití tohoto institutu lze přistoupit pouze za splnění dvou podmínek:

1) daň bude v budoucnu v určité výši stanovena,

2) v době vymahatelnosti daně bude daň nedobytná, nebo v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi.

 

Podle předsedy Unie daňových poplatníků ČR Ondřeje Lichovníka se však tento institut v rozporu s úmyslem zákonodárce stal běžným nástrojem správy daní a daňová správa jej využívá i v situacích, kdy k tomu zjevně není důvod. To by se nyní mohlo změnit. Kritéria důvodnosti obavy, že v době vymahatelnosti daně bude daň nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, nedávno stanovil Krajský soud v Brně v případě společnosti Naryner Construction. Podobných rozsudků přitom zřejmě bude přibývat.

 

Podle Krajského soudu v Brně by měl správce daně především důkladně vysvětlit, na základě jakých skutečností vyvozuje důvodné obavy o dobytnost daně. Takových skutečností může být celá řada od chování daňového subjektu v minulosti (např. neplnění daňových povinností včas) až po aktuální ekonomickou situaci daňového subjektu (např. majetková situace nasvědčující hrozícímu úpadku). Za situace, kdy nic nenasvědčuje, že by daňovému subjektu skutečně hrozila insolvence, že se chystal ukončit své fungující podnikání, nebo že by jeho schopnost zaplatit daň měla být ohrožena jinou objektivní okolností, však zajišťovací příkaz vydat nelze. V opačném případě je postup správce daně projevem svévole a nedovoleným zásahem do základního práva garantovaného Listinou základních práv a svobod, kterým je právo vlastnit majetek.

 

Pokud Vám tedy správce daně doručí zajišťovací příkaz ve smyslu § 167 daňového řádu a vy máte pocit, že výše uvedená kritéria nebyla splněna, určitě se nebojte bránit.