V předchozích článcích jsme se zabývali vznikem společného jmění manželů (SJM), jeho třemi režimy a dále také možnými modifikacemi, které mohou snoubenci či manželé zvolit v případě, že se se zákonnou úpravou neztotožňují. V dnešním článku se budeme zabývat poslední fází, a sice vypořádáním SJM. Tedy situací, která by měla nastat poté, co SJM přestane existovat. Konec existence SJM je v zásadě vázán na tři různé okamžiky: Prvním z nich je smrt jednoho z manželů. V takovém případě dochází k vypořádání SJM

Čti dále

V článku ze dne 26. března 2018 jsme se převážně zabývali zákonným režimem společného jmění manželů (SJM), který nastupuje vždy v případě, když manželé zůstanou v otázce SJM pasivní a nijak jej nemodifikují. V dnešním článku přiblížíme možnosti manželů v případě, že jim zákonná úprava z nějakého důvodu nevyhovuje a rádi by svoji majetkovou situaci upravili odlišným způsobem. I přes to, že občanský zákoník vnímá manželství jako „trvalý svazek muže a ženy“ je realita bohužel odlišná. Dle informací Českého statistického úřadu

Čti dále

VRCHNÍ SOUD ZRUŠIL ROZSUDEK V KAUZE OPENCARD V polovině září proběhla tiskem stručná zpráva o tom, že Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Městského soudu. Trestní jednání mělo podle obžaloby spočívat v tom, že všichni přítomní členové Rady hl. m. Prahy při posuzování prodloužení smluv se společností H. spáchali zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 tr. zák. a dále pak zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zák. Podstata byla v tom,

Čti dále

V posuzované věci sp. zn. II. ÚS 955/18, ze dne 9. července 2018, Ústavní soud posuzoval možnost odepření svědecké výpovědi z důvodu existence blízkého vztahu mezi svědkyní a osobami vůči kterým by vysvětlení mělo směřovat. Pro úplnost je nutné dodat, že § 100 odst. 2 trestního řádu umožňuje svědkovi odepřít výpověď v případě, jestliže by „výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám

Čti dále

Uzavření manželství s sebou nutně přináší mnoho, nejen právních, následků v životě člověka. Jedním z nich je i vznik majetkového společenství, tzv. společného jmění manželů (označován jako SJM). Je nutné si uvědomit, že pojem „jmění“ v sobě nezahrnuje pouze aktiva, ale také pasiva, tedy dluhy. Institut SJM vzniká zásadně uzavřením manželství a je připuštěn pouze a jen mezi manžely, čímž se odlišuje od podílového spoluvlastnictví, které je možné mezi kterýmikoli, dvěma či více, subjekty. Zákonodárce prozatím neumožňuje vznik SJM

Čti dále

Ve svém nálezu nálezu č. IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. listopadu 2017 Ústavní soud odmítl současnou tendenci některých soudů proti vůli jednoho z rodičů upravovat vánoční styk s dětmi tak, že jeden z rodičů s dětmi každoročně stráví první polovinu vánočních prázdnin (tedy de facto všechny sváteční dny), a druhý z rodičů druhou polovinu. Oba rodiče podle Ústavního soudu mají mít možnost strávit se svými dětmi Štědrý den i další svátky (ať už vánoční,

Čti dále

Podle § 167 daňového řádu je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, na jehož základě dojde k zajištění budoucí úhrady daně, která dosud není splatná, nebo vůbec nebyla stanovena. Takovýmto zajišťovacím příkazem se daňovému subjektu uloží povinnost uložit u správce daně peněžitou částku v určité výši – tzv. jistotu. Tuto povinnost daňový subjekt musí splnit nejpozději do 3 dnů od oznámení zajišťovacího příkazu. Pokud tak neučiní, splnění této povinnosti lze vymáhat v rámci daňové exekuce.   K využití tohoto

Čti dále

Šikanózní insolvenční návrhy jsou reálnou hrozbou pro všechny podnikatele, zejména pro ty, kteří podnikají v oboru stavebnictví a pro ty, kteří se zúčastňují výběrových řízení. Za šikanózní insolvenční návrh lze považovat především věřitelský insolvenční návrh, který je zjevně bezdůvodný. Podstatou takového bezdůvodného návrhu není řešení úpadku či hrozícího úpadku, ale např. vyřadit konkurenčního podnikatele z boje o zakázky poškozením jeho pověsti anebo vyvinout tlak na podnikatele (údajného dlužníka), aby uhradil spornou pohledávku. V takovém případě dochází podle Nejvyššího

Čti dále

Málokdo při uzavírání manželství počítá s možností, že se právě jeho může dříve nebo později týkat fenomén zvaný „rozvod“. Současné statistiky však ukazují, že rozvodovost v České republice dosahuje téměř 50 %. Proto se bohužel nejedná pouze o abstraktní právní pojem, nýbrž o reálnou zkušenost nemalé části populace. V tomto článku se vám pokusíme ozřejmit, jaké základní kroky je potřebné podniknout, aby se vám nejen pocitově, ale i právně změnil status na rozvedený/á. Rozvod sporný vs. rozvod nesporný

Čti dále

Ať jsme v životě sebeopatrnější, můžeme se dostat do situace, kdy dojde k náhlému poškození našeho zdraví s vážnými následky. Může jít o dopravní nehodu, nesprávně provedený lékařského zákrok, rvačku či jen obyčejné uklouznutí na chodníku. Pokud byla újma způsobena jednáním třetí osoby, lze se domáhat spravedlivého zadostiučinění ve formě finanční náhrady. Jak výši takové náhrady určit? Za jakých podmínek povinnost k náhradě újmy na zdraví vzniká? Jakým způsobem se svého nároku domoci? Na tyto otázky stručně odpovídá následující

Čti dále

  • 1
  • 2