VRCHNÍ SOUD ZRUŠIL ROZSUDEK V KAUZE OPENCARD V polovině září proběhla tiskem stručná zpráva o tom, že Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Městského soudu. Trestní jednání mělo podle obžaloby spočívat v tom, že všichni přítomní členové Rady hl. m. Prahy při posuzování prodloužení smluv se společností H. spáchali zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 tr. zák. a dále pak zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zák. Podstata byla v tom,

Čti dále

V posuzované věci sp. zn. II. ÚS 955/18, ze dne 9. července 2018, Ústavní soud posuzoval možnost odepření svědecké výpovědi z důvodu existence blízkého vztahu mezi svědkyní a osobami vůči kterým by vysvětlení mělo směřovat. Pro úplnost je nutné dodat, že § 100 odst. 2 trestního řádu umožňuje svědkovi odepřít výpověď v případě, jestliže by „výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám

Čti dále

Ve svém nálezu nálezu č. IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. listopadu 2017 Ústavní soud odmítl současnou tendenci některých soudů proti vůli jednoho z rodičů upravovat vánoční styk s dětmi tak, že jeden z rodičů s dětmi každoročně stráví první polovinu vánočních prázdnin (tedy de facto všechny sváteční dny), a druhý z rodičů druhou polovinu. Oba rodiče podle Ústavního soudu mají mít možnost strávit se svými dětmi Štědrý den i další svátky (ať už vánoční,

Čti dále

Podle § 167 daňového řádu je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, na jehož základě dojde k zajištění budoucí úhrady daně, která dosud není splatná, nebo vůbec nebyla stanovena. Takovýmto zajišťovacím příkazem se daňovému subjektu uloží povinnost uložit u správce daně peněžitou částku v určité výši – tzv. jistotu. Tuto povinnost daňový subjekt musí splnit nejpozději do 3 dnů od oznámení zajišťovacího příkazu. Pokud tak neučiní, splnění této povinnosti lze vymáhat v rámci daňové exekuce.   K využití tohoto

Čti dále

Šikanózní insolvenční návrhy jsou reálnou hrozbou pro všechny podnikatele, zejména pro ty, kteří podnikají v oboru stavebnictví a pro ty, kteří se zúčastňují výběrových řízení. Za šikanózní insolvenční návrh lze považovat především věřitelský insolvenční návrh, který je zjevně bezdůvodný. Podstatou takového bezdůvodného návrhu není řešení úpadku či hrozícího úpadku, ale např. vyřadit konkurenčního podnikatele z boje o zakázky poškozením jeho pověsti anebo vyvinout tlak na podnikatele (údajného dlužníka), aby uhradil spornou pohledávku. V takovém případě dochází podle Nejvyššího

Čti dále

Málokdo při uzavírání manželství počítá s možností, že se právě jeho může dříve nebo později týkat fenomén zvaný „rozvod“. Současné statistiky však ukazují, že rozvodovost v České republice dosahuje téměř 50 %. Proto se bohužel nejedná pouze o abstraktní právní pojem, nýbrž o reálnou zkušenost nemalé části populace. V tomto článku se vám pokusíme ozřejmit, jaké základní kroky je potřebné podniknout, aby se vám nejen pocitově, ale i právně změnil status na rozvedený/á. Rozvod sporný vs. rozvod nesporný

Čti dále

Ať jsme v životě sebeopatrnější, můžeme se dostat do situace, kdy dojde k náhlému poškození našeho zdraví s vážnými následky. Může jít o dopravní nehodu, nesprávně provedený lékařského zákrok, rvačku či jen obyčejné uklouznutí na chodníku. Pokud byla újma způsobena jednáním třetí osoby, lze se domáhat spravedlivého zadostiučinění ve formě finanční náhrady. Jak výši takové náhrady určit? Za jakých podmínek povinnost k náhradě újmy na zdraví vzniká? Jakým způsobem se svého nároku domoci? Na tyto otázky stručně odpovídá následující

Čti dále

Počet rodin, které bydlí ve větších či menších bytových domech, v současné době mírně převažuje nad množstvím rodin usazených v rodinných domech. Právo dlouhodobě užívat byt v bytovém domě vyplývá buď ze smlouvy o nájmu bytu, z členství v družstvu nebo z vlastnického práva k bytové jednotce. Obyvatelé bytových domů se bohužel nezřídka potýkají se situací, kdy některý ze sousedů závažným způsobem či opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, ze svého členství v družstvu či z vlastnického práva k bytové jednotce. Někteří obyvatelé bytových

Čti dále

Ministr kultury Herman má dvě zaměstnání. Podle soudu je jeho výpověď z čela ÚSTR neplatná, měl dostat místo mluvčího "Bylo nesporně prokázáno, že v ústavu bylo volné místo tiskového mluvčího, které bylo účelově obsazeno jiným zaměstnancem. Takové jednání nepožívá ochrany zákoníku práce," konstatoval předseda odvolacího senátu René Fischer. Herman se na soudy obrátil poté, co byl v dubnu 2013 sesazen z funkce ředitele ústavu a současně propuštěn. Právnička ústavu Eva Jandová poukazovala na to, že

Čti dále

Dne 28. 2. 2017 vstoupí v účinnost další část zákona č. 460/2016 Sb., kterým se vůbec poprvé za dobu jeho účinnosti novelizuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   Ve stručnosti k nejdůležitějším změnám:   Zaměstnávání nezletilých – nezletilí mohou uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let (opadá podmínka ukončené povinné školní docházky), avšak jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Omezení svéprávnosti

Čti dále

  • 1
  • 2