Dne 28. 2. 2017 vstoupí v účinnost další část zákona č. 460/2016 Sb., kterým se vůbec poprvé za dobu jeho účinnosti novelizuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Ve stručnosti k nejdůležitějším změnám:

 

  1. Zaměstnávání nezletilých – nezletilí mohou uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let (opadá podmínka ukončené povinné školní docházky), avšak jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.
  2. Omezení svéprávnosti – i nadále může soud omezit svéprávnost osoby pro souvislost s určitou záležitostí, nejdéle však na tři roky. Nově je stanoveno, že je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.
  3. Ochrana lidského těla po smrti – novela zrušila ustanovení §§ 115 až 117, týkající se udělování souhlasu s pitvou nebo použitím lidského těla po smrti.
  4. Smluvní zastoupení – novelou se vyjasňuje v praxi sporná úprava formy plné moci. Nově tedy, vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.
  5. Součást věci – nově se zavádí pojem liniová stavba. Liniová stavba není součástí pozemku.
  6. Zákonný režim společného jmění manželů – nabytí podílu nyní ze zákona nezakládá účast druhého manžela na společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.
  7. Výživné – oproti dosavadní aplikační praxi nyní zákon přímo přiznává osobě oprávněné možnost požadovat po osobě povinné zaplacení nejen dlužného výživného, ale i úroku z prodlení.
  8. Jistota u nájmu bytu – ujednají-li si pronajímatel a nájemce, že nájemce dá peněžitou jistotu, nově je její výše omezena na maximálně trojnásobek (nikoliv šestinásobek) měsíčního nájemného.

 

Zákon č. 460/2016 Sb. obsahuje i další změny občanského zákoníku. Jejich účinnost je stanovena od 1. 1. 2018. Dotknou se jednak společného vlastnictví a jednak svěřenských fondů. V zájmu scelování vlastnických podílů se vrací do občanského zákoníku předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti na převáděný podíl. Zavádí se veřejná evidence svěřenských fondů rejstříkům fondů.

 

Jsme připraveni poskytnout vám bližší informace k novele občanského zákoníku a poskytnout vám podporu.