Málokdo při uzavírání manželství počítá s možností, že se právě jeho může dříve nebo později týkat fenomén zvaný „rozvod“. Současné statistiky však ukazují, že rozvodovost v České republice dosahuje téměř 50 %. Proto se bohužel nejedná pouze o abstraktní právní pojem, nýbrž o reálnou zkušenost nemalé části populace. V tomto článku se vám pokusíme ozřejmit, jaké základní kroky je potřebné podniknout, aby se vám nejen pocitově, ale i právně změnil status na rozvedený/á.

Rozvod sporný vs. rozvod nesporný

Zákon rozlišuje dvě varianty rozvodu jako takového, které právní teoretikové nazývají „rozvod sporný“ a „rozvod nesporný“. Už i z těchto názvů je možné vydedukovat, že při sporném rozvodu je v něčem mezi manžely spor, při nesporném není.

Nesporný rozvod bývá velice rychlý a relativně bezbolestný, neboť soud při něm nezjišťuje příčiny tzv. „rozvratu manželství“. Pokud jste schopni se se svým manželem/manželkou dohodnout o veškerých aspektech ukončení společného soužití, ingerence soudu tak už víceméně spočívá pouze ve formálním posvěcení Vaší dohody. Abyste se mohli vydat touto jednodušší cestou, je potřeba splňovat následující zákonné podmínky:

  • manželství trvá ke dni zahájení řízení o rozvod alespoň 1 rok;
  • manželé spolu nežijí déle než 6 měsíců (pozor: pojem „žití“ v tomto případě neznamená, že spolu nebydlíte; můžete spolu i bydlet, ale nemáte tvořit „manželské či rodinné společenství“, což je termín docela tvárný);
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu (často označované jako dohoda o vypořádání SJM);
  • a pokud se Vám během manželství narodilo dítě, tak se navíc musíte dohodnout na úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu.

V případě, že některý (nebo více) z těchto bodů nesplňujete, půjde o tzv. sporný rozvod. Obvykle bývá problémem, že se manželé nejsou schopni dohodnout na budoucí úpravě vztahů k dětem, na výši poskytovaného výživného nebo se nedohodnou na vypořádání společného majetku. Na samotné rozvodové řízení (tj. zda Vás soud rozvede nebo nikoliv) tato neschopnost dohodnout se na ostatních aspektech souvisejících se společným soužitím však nemá zvlášť významný vliv, pouze jej může prodloužit. Pokud se nejste schopni dohodnout na dětech, zablokuje to rozvod do doby, než o dětech pravomocně rozhodne soud, což může nějakou dobu trvat. Pokud nejste schopni se dohodnout na vypořádání společného jmění manželů, rozvodovému soudu to nevadí a rozvede Vás i bez něj. Vaše majetkové vztahy však v takovém případě zůstanou nedořešené a pak závisí na vůli jednotlivých stran, zda si majetek dodatečně vypořádají po rozvodu (a to ať už dohodou či soudně) nebo nechají po 3 letech nastoupit zákonné domněnky vypořádání SJM.

V každém případě, tedy ať jde o rozvod sporný nebo nesporný, soud Vás nakonec s největší pravděpodobností rozvede. Ačkoliv je povinností soudu vést strany ke smíru, i soudci již akceptovali myšlenku, že pokud manželé v manželství setrvávat nechtějí, ani výchovné slovo soudce je k tomu nedonutí. Případů, kdy rozvést manželství nelze, je vskutku málo a vyskytují se spíše zřídkavě. Detailněji se právě z důvodů nízkého výskytu takových případů touto problematikou nyní zabývat nebudeme.

Proces podání návrhu na rozvod

Každá hra má své pravidla, což platí bez výjimky i pro rozvod. Aby se proces rozvodového řízení zbytečně neprotahoval, je namístě tato pravidla dodržovat. Tento proces je odlišný pro rozvod sporný a pro rozvod nesporný.

a) Proces u rozvodu nesporného

Pokud máte nezletilé děti, je třeba, aby manželé nejdříve sepsali dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem a tuto odeslali tzv. opatrovnickému soudu ke schválení. Dohoda by měla obsahovat shodu na tom, kdo bude o děti po rozvodu pečovat (je možná společná péče, střídavá péče nebo péče jednoho rodiče), kdo a v jaké výši bude na děti hradit výživné. Často bývá předmětem dohody i úprava styku s rodičem, který děti nebude mít v osobní péči, projeví-li o to zájem.

Zároveň je potřeba sepsat dohodu o vypořádání společného jmění manželů, která bude s účinností od právní moci rozsudku o rozvodu manželství rozdělovat veškeré jmění manželů (nemovitosti, movité věci, finanční hotovost, finanční zůstatky u bankovních institucí, pohledávky, dluhy apod.). Tato dohoda by měla obsahovat i úpravu bydlení manželů po rozvodu, jelikož většinou již nebudou sdílet společné obydlí.

Posledním dokumentem, který je potřeba při nesporném rozvodu sepsat, je samotný návrh na rozvod manželství. K němu se připojují výše zmíněné vyhotovené dokumenty. Jestli máte nezletilé děti, o jejichž úpravě by měl opatrovnický soud rozhodovat, rozvodový soud manželství nerozvede do doby, než obdrží rozsudek tohoto opatrovnického soudu s doložkou právní moci.

Samotné jednání u soudu je pak, lze říci, pouhou formalitou. Soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství, podstatné je pro něj pouze stanovisko rozvádějících se manželů, zda na rozvodu stále trvají. V případě, že jsou splněny veškeré formální požadavky, soud je schopen manželství rozvést během 5 minut.

b) Proces u rozvodu sporného

V případě, že se z manželství narodilo dítě, které je v době zahájení řízení o rozvod manželství nezletilé (a chybí mu plná svéprávnost) a rodiče nebyli schopni se dohodnout na úpravě poměrů k němu, žádná dohoda se přirozeně sepisovat nebude. Je však nutné, aby jeden z rodičů podal soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu manželství. V zásadě by měl obsahovat návrhy řešení vztahů obdobně jako v případě dohody (tj. péče, výživné a případně i styk). Opatrovnický soud pak tento návrh posoudí a v závislosti na postoji druhého rodiče, zájmu nezletilého dítěte a skutečnostech, které z řízení vyplynuly, pravomocně rozhodne a sám upraví vztahy k nezletilému dítěti.

V mezidobí nebo i po rozhodnutí opatrovnického soudu je možné podat návrh na rozvod manželství s vylíčením podstatných skutečností. V tomto případě se však nepřipojuje dohoda o dětech (jelikož ji nebylo možné uzavřít), a pokud nebyli manželé schopni dohodnout se ani na vypořádání SJM, tak ani tato. Obdobně jako v předchozím případě však soud manželství nerozvede do doby, než obdrží pravomocný rozsudek soudu řešícího uspořádání vztahů k dětem po rozvodu manželství.

Jednání u soudu v tomto případě bývá o něco delší, neboť soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství. To činí prostřednictvím výslechu obou manželů, případně zváží i jiné důkazy, pokud je strany nabídnou. Ani v tomto případě však manželé nemusí soudu detailně vylíčit absolutně všechny skutečnosti, které pokládají za důvod rozvratu manželství, pokud na tom ovšem netrvají.

Nároky, kterých je možné se dožadovat v souvislosti s rozvodem manželství

V souvislosti s rozvodem manželství je možné domáhat se i jistých finančních nároků po druhém manželovi. Nezřídka se vyskytne situace, kdy jeden z manželů opustí společnou domácnost a druhého z manželů „odřízne“ od jakéhokoliv zdroje financí, např. tím, že zruší dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu, na němž mají manželé uložené společné finance. Zákon pamatuje i na takové případy, a proto poskytuje manželovi možnost domáhat se výživného po druhém manželovi. Přitom po dobu trvání manželství mají oba nárok na zásadně stejnou hmotnou i kulturní úroveň. Pokud manžel není ochoten tuto svoji vyživovací povinnost plnit dobrovolně, je možné se s tímto nárokem obrátit na soud. Tato povinnost trvá až do pravomocného rozhodnutí o rozvodu manželství.

I po rozvodu manželství je možné domáhat se výživného po bývalém manželovi, zákon však pro jeho přiznání stanovuje přísnější požadavky. I po jejich splnění však právo zaniká uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství, nejdéle však po uplynutí 3 let od rozvodu manželství.

Závěr

Absolvování rozvodu není nikdy jednoduché, alespoň po emocionální stránce, nemusí se však stát traumatizujícím zážitkem, na který byste vzpomínali s hrůzou po dlouhá léta. Pokud rozvádějící se manžel postupuje po právní stránce správně, může si ušetřit řadu vrásek. Výše popsané kroky a náležitosti rozvodu jsou samozřejmě velmi obecným návodem a slouží spíše k vytvoření zevrubné představy o jednotlivých aspektech dotýkajících se rozvodu. Pro řešení individuálních případů jsou vám k dispozici profesionální odborné služby, jež nabízí naše advokátní kancelář.