Občanské právo

Závazkové právo, analýza rizik právního vztahu, příprava smluvní a navazující dokumentace,
zastupování při jednáních se smluvními partnery, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních.

Rodinné právo, předmanželské smlouvy, úprava majetkového režimu manželů, úprava vztahů
k nezletilým dětem, zastupování v řízení o rozvod manželství.

Pracovní právo, pracovní smlouvy, interní pracovní předpisy, dohody o provedení práce a o pracovní
činnosti, ukončení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, náhrada
škody.

Práva k nehmotným statkům, ochranné známky, patenty a užitné vzory, jejich registrace v ČR i
v zahraničí, zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, známko-právní spory.

Dědické řízení.

Ochrana osobnosti.